Gabinet psychologa

W gabinecie psychologa uwaga skupiona jest głównie na indywidualnej pracy z Uczestnikami. Wspólne określenie mocnych i słabych stron oraz posiadanych kompetencji pozwala na precyzyjne Nakreślenie indywidualnego programu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej, na którego podstawie prowadzona jest dalsza praca z Uczestnikami. W celu osiągnięcia założonych celów psycholog wykorzystuje różne formy oddziaływań. Należą do nich między innymi: psychoedukacja, trening umiejętności społecznych, trening ekonomiczny, rozwijanie funkcji poznawczych, trening komunikacji werbalnej z elementami NVC (porozumienie bez przemocy), warsztaty rozpoznawania i nazywania emocji oraz radzenia sobie z nimi oraz pogłębianie posiadanych już kompetencji, trening relaksacyjny i autogenny. Zabiegi te mają również na celu wypracowanie przez Uczestników adekwatnej samooceny.

Psycholog jest także moderatorem podczas spotkań wszystkich Uczestników WTZ (spotkania społeczności), na których omawiane są bieżące sprawy, dzielimy się również na nich wydarzeniami z życia, tymi radosnymi i tymi trudnymi. Uczestnicy prezentują także na forum grupy swoje przemyślenia, zainteresowania, sukcesy oraz sytuacje problemowe, dla których wspólnie szukamy rozwiązań.

Ważnym elementem pracy psychologa jest współpraca z rodzicami, pozwalająca lepiej poznać poziom funkcjonowania Uczestników w najbliższym im środowisku społecznym, ich umiejętności oraz koordynować wzajemne oddziaływania by jak najlepiej wspierać naszych Uczestników.