Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie z PFRON

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomieniem przez PFRON nowego programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III oraz licznymi telefonami ze strony rodziców/opiekunów osób uczęszczających do WTZ zwracam się z uprzejmą prośbą o dokładne poinstruowanie przyszłych wnioskodawców odnośnie:

– kto jest wnioskodawcą a kto podopiecznymrodzic/opiekun może występować tylko w przypadku posiadania udzielonego pełnomocnictwa notarialnego do reprezentowania Wnioskodawcy lub sądowego dokumentu stanowiącego o ubezwłasnowolnieniu Wnioskodawcy i sprawowania nad nim opieki. W pozostałych przypadkach Wnioskodawca składa wniosek we własnym imieniu,

– wszystkie pola musza być wypełnione,

– w chwili obecnej wnioskowany okres świadczenia nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Wnioskować można tylko o te miesiące, w których placówka przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych była zamknięta,

– nazwa placówki w której Wnioskodawca korzysta z opieki to Warsztat Terapii Zajęciowej w ……. oraz adres a nie Stowarzyszenie czy Związek,

– środki finansowe będą przekazywane tylko na wskazane konto banków innej możliwości technicznej nie mamy,

– oświadczenia na ostatniej stronie

1) Adresaci programu wymienieni we wniosku, nie otrzymali na podstawie odrębnych wniosków (o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”) pomocy finansowej udzielonej w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Pole wymagane zaznaczone gwiazdką (*) nie zostało wypełnione poprawnie

2) W miesiącach, które obejmuje niniejszy wniosek, nie nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pole wymagane zaznaczone gwiazdką (*) nie zostało wypełnione poprawnie

3) Informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą oraz przyjmuję do wiadomości, że podanie przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.

musza być zaznaczone w przeciwnym wypadku system nie przyjmie wniosku.

Wnioski złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu należy wybrać zakładkę wyślij bez podpisu. Wnioski złożone w formie papierowej musza być podpisane przez osobę składająca wniosek.

W przypadku występowania w imieniu Wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej) do wniosku obligatoryjnie należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do działania na rzecz danej osoby.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.